سوء استفاده از لباس نظامی

سوء استفاده از لباس نظامی
قانونگذار سوء‌استفاده از لباس و نشان نظامی را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است.
منبع خبر : iribnews.ir