سردار بدون مرز

سردار بدون مرز
مبارزان افغاني و رهبران جهادي افغانستان حاج قاسم سليماني را دير زماني است که ميسناسند و همين شناختي که اين مبارزان از حاج قاسم داشتند باعث شد به محض ورود داعش به سوريه جوانان افغاني در قالب تيپ فاطميون وارد ميدان شده و حماسه آفريدند.
منبع خبر : iribnews.ir