چگونه نسخه آزمایشی نرم افزارها را دانلود کنیم؟

خیر، قفل نرم افزاری خریداری شده به تعداد نا محدود برروی کامپیوتر اولیه قابل استفاده می باشد.

لذا ضرورت دارد تا شما از کدفعالسازی نرم افزار خود محافظت نمایید.

در صورت مفقودی نیز می توانید دوباره از ما دریافت نمایید.