چگونه نسخه آزمایشی نرم افزارها را دانلود کنیم؟

خیر، احتیاجی به فعالسازی مجدد و پرداخت هزینه نیست.