چگونه نسخه آزمایشی نرم افزارها را دانلود کنیم؟

در صورتی که از طریق سایت اقدام به دریافت کدفعالسازی نمایید، همان لحظه ایمیل حاوی کدفعالسازی برای شما ارسال خواهد شد.

در غیر این صورت، با استفاده از تلگرام ما می تواندی آن را دریافت نمایید.