پیغام خطای provider cannot be found. it may not be properly installed.

بعد از نصب نرم افزار اگر با پیغام خطای زیر

provider cannot be found. it may not be properly installed.

برخورد کردید باید باید با استفاده از روش زیر این مشکل را حل نمایید.

  1. نرم افزار را ببندید.
  2. فایل ابزار بانک اطلاعاتی را از منوی محصولات دانلود کنید.
  3. فایل زیپ شده را باز کنید.
  4. نرم افزارAccessDatabaseEngine را نصب کنید
  5. سپس به راحتی نرم افزار را اجرا نمایید.