اجرای دلفی در RAD Studio

اجرای دلفی در RAD Studio پس از نصب دلفی لازم است از منوی استارت ویندوز به دسته بندی Embarcadero RAD Studio رفته Start Menu | Programs | Embarcadero RAD Studio | Delphi بعد از بارگزای RAD Studio و اجرای دلفی صفحه اصلی دلفی را مشاهده خواهید کرد و سپس حالت روشن یا تاریک برای کدنویسی …
منبع خبر : wikidelphi.com