کام شیرین چغندرکاران کرمانشاهي

کام شیرین چغندرکاران کرمانشاهي
شهد شيرين محصول امسال کام کشاورزان چغندر کار را شيرين کرده است اين شيريني به واسطه رفع مشکلات مالي کارخانه و پرداخت به موقع به کشاورزان است لازم يه ذکر است کرمانشاه قطب کشت چغندر در کشور محسوب ميشود.
منبع خبر : iribnews.ir