زور کرونا به بازار اهواز نرسید

زور کرونا به بازار اهواز نرسید
گزارش میدانی خبرنگار اهواز از بازار این شهر حاکی است بعد از پایان برخی محدودیت های اخیر، برخی از شهروندان با ترددهای غیرضروری به خطرات شیوع کرونا کم توجهی می کنند.
منبع خبر : iribnews.ir