این کامپوننت برای افزودن برخی از امکانات سیستم عامل بر…

 

این کامپوننت برای افزودن برخی از امکانات سیستم عامل بر روی دلفی استفاده می شود.

با استفاده از این کامپوننت می توانید کلیه ابزارهای سیستم عامل خود را در اختیار داشته باشید.